سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

افشار استخر – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
محمد صادقی – نماینده مجری طرح ذرت در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
رامین رضوی – کارشناس مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
بهزاد هوشیار – کارشناس ناظر سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

چکیده:

به منظور مقا یسه هیبریدهای امیدبخش داخلی و خارجی ذرت در کشت تاخیری در استان فارس تعداد ۶ هیبرید امیدبخش خارجی و ۲ هیبرید امیدبخش داخلی انتخابی از آزمایش های عملکرد ایستگاهی به همراه رقم شاهد SC 704 در شرایط زارعین در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار و ۵ منطقه کشت شد.کشت در هرمنطقه با چندین روز تاخیر نسبت به تاریخ کاشت معمول منطقه انجام گرفت تا بتوان از دوره فعالیت زنجره ناقل ویروس کوتولگی زبر ذرت فرار کرد و مزارع کمتر تحت تاثیر قرارگیرند.تجزیه مر کب چند منطقه انجام و میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن مقایسه شدند.نتایج تجزیه مرکب داده ها نشان داد که از نظر عمل کرد بهترین هیبرید،هیبرید شماره ۹ (BC666) با تولید حدود ۱۴ و هیبرید شماره ۲ (۴G-3261) با تولید حدود ۱۳/۵ تن در هکتار دانه با رطوبت ۱۴ درصد بودند که با رقم شاهد تفاوت معنی دار داشتند اما این هیبریدها از دیررس ترین هیبریدهای آزمایش بودند که مناسب کشت در مناطق معتدل به عنوان کشت دوم و گاهی کشت اول با تاخیر نمی باشند. ارقام شماره ۷ (SC260) و ۸ (SC302) با وجودی که عملکردهای کمتر از بقیه ارقام داشتند اما به دلیل زودرس تر بودن آن ها (به ترتیب حدود ۱۱۵ و ۱۲۰ روز) نسبت به بقیه ارقام آزمایش مشکلات ذکر شده ارقام دیررس برای مناطق معتدل را ندارند.به علاوه این مقدار عملکرد (حدود ۱۰ – ۹/۵ تن در هکتار) برای کشت دوم کشاورزان بسیار منطقی و مناسب به نظر می رسد.ارقام شماره ۱ (۴G-3337) و ۶ (BC5982) نیز هم طول دوره رشد مناسب و هم عملکرد خوبی داشته اند (به ترتیب حدود ۱۱ و حدود ۱۱/۵ تن در هکتار با رطوبت ۱۴ درصد )، به علاوه در این ارقام درصد رطوبت دانه در زمان برداشت نیز بسیار مناسب بود (حدود ۲۰ درصد ). در کل می توان نتیجه گرفت که ارقام شماره ۹ و۲ مناسب مناطق جنوبی و ارقام شماره ۱ و۶ و۷و ۸ ارقام مناسبی برای کشت در مناطق مرکزی و شمالی استان هستند. از رقم شماره ۷ (SC260) در مناطق معتدل به عنوان کشت دوم نیز به راحتی می توان استفاده نمود.