سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی ملک ثابت – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و عضو باشگاه پژوهشگرا
فرهاد رجالی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب تهران

چکیده:

میکوریزا، همزیستی قارچ با ریشه گیاهان ، پدیده های جالب توجه در زراعت، باغبانی و جنگل داری است . قارچ های میکوریز آربوسکولار(AM) در سیستم های مختلف اکولوژیکی پراکنده هستند ، و عموما عقیده بر این است که هم زیستی میکوریزایی سبب افزایش جذب عناصر غذایی در گیاهان به خصوص درخاکهای فقیر می شود. افزایش جذب ممکن است به دلیل افزایش جذب ریشه ها از طریق نفوذ میسلیوم قارچ در خاک و بالطبع دسترسی گیاهان زراعی به حجم بیشتر از خاک باشد . در چنین شرایطی جذب عناصر غذایی مانند فسفر و سایر عناصر غیر متحرک در گیاه این عناصر را می تواند از فاصله بیشتری از محدودة اطراف ریشه جذب نماید ( ١) و باعث افزایش رشد و افزایش وزن خشک گیاه و در آخر افزایش محصول شود.