سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طرلان فرهوش – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
جلیل شجاع – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
کامبیز ناظرعدل – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
سید عباس رأفت – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور مقایسه وزن بیده و کیفیت الیاف پشم تولیدی، تعداد ۴۷ میش F1 آرخامرینوس × قزل و ۴۰ میش F1 آرخامرینوس× مغانی در سن ۱۵ ماهگی مورد بررسی قرار گرفتند . بیده ها پس از پشم چینی در اواخر خرداد ماه، توزین و نمونه ها از ناحیه میانی سمت راست بدن اخذ گردیدند . سپس، نمونه ها برای صفات وزن بیده، قطر الیاف پشم، ضریب تغییرات قطر، طول استاپل، درصد الیاف کمپ و درصد الیاف مدولایی ارزیابی شدند . نتیجه ارزیابی برای صفات فوق الذکر در آمیخته آرخامرینوس × قزل به ترتیب ۳۳/۳۷±۱۲۸۱/۹۲ گرم ، ۰/۵۳±۲۷/۴۶ میکرون ، ۱/۲۶ ± ۳۹/۰۹ درصد ، ۰/۴۹ ± ۱۵/۱۲ سانتی متر، ۰/۲۵ ± ۰/۶۷ درصد و ۱/۱۷ ± ۵/۷۱ درصد و در آمیخته آرخامرینوس × مغانی به ترتیب برابر ۶۲/۴۸± ۱۳۵۵/۵۶ گرم ، ۰/۹۱ ±۲۶/۱۷ میکرون ، ۲/۳±۴۴/۸۸ درصد ، ۰/۶ ± ۱۳/۳۷ سانتی متر، ۰/۵۵ ± ۳/۲۱ درصد و ۱/۷۱ ± ۱۱/۲۶ درصد بود .تفاوت های بین تر کیب های ژنتیکی و تیپ های مختلف تولد به کمک روش های حداقل مربعات مورد تجزیه و تحلیل واریانس قرار گرفتند و برای مقایسه میانگین ها، از مقایسات میانگین حداقل مربعات L.S.M .استفاده شد. هیچ یک از اثرات مورد بررسی در مدل آماری بر روی صفات وزن بیده و قطر الیاف پشم تاثیر معنی داری نداشتند. ترکیب ژنتیکی برروی درصد ضریب تغییرات قطر، طول استاپل، درصد کمپ و درصد الیاف مدولایی تاثیر معنی داری داشت (۰/۰۵>P) به گونه ای که در آمیخته های آرخامرینوس × مغانی درصد ضریب تغییرات قطر، کمپ و الیاف مدولایی بیشتر بود (۰/۰۵>P) آمیخته های آرخامرینوس × قزل استاپل بلندتری داشتند (۰/۰۱>P) تیپ تولد به تنهایی برروی هیچکدام از صفات مورد بررسی تاثیر معنی داری نداشت ولی اثر متقابل ترکیب ژنتیکی در تیپ تولد بر درصد ضریب تغییرات قطر، کمپ و الیاف مدولایی تاثیر معنی دار داشت (۰/۰۵>P) بدین ترتیب که درآمیخته های آرخامرینوس × مغانی تک قلو و دوقلو مقدار کمپ و الیاف مدولایی بیشتری نسبت به آمیخت ههای آرخامرینوس × قزل تک قلو و دوقلو مشاهده گردید، هم چنین درصد ضریب تغییرات قطر نیز در آمیخته آرخامرینوس ×مغانی دو قلو بیشتر از آمیخته آرخامرینوس ×قزل تک قلو بود.