سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالمجید فدایی –
حسن مقیم –
کبری شاکری –
مژگان ترابی –

چکیده:

زمینه و هدف: استخر شنا یکی از اماکن عمومی است که در تمامی فصول سال به خصوص تابستان مراجعین و طرفداران فراوانی دارد. از طرفی بیماریهای چشمی، پوستی، گوارشی و عفونت های دستگاه تنفسی از طریق آب آلوده استخرهای شنا انتقال پیدا می کنند به منظور بررسی آلودگی قارچی- میکروبی انگلی و وضعیت ایمنی و تجهیزات این تحقیق انجام پذیرفته است و مطالعات مشابه در داخل و خارج از کشور در این زمینه وجود دارد. روش بررسی: مطالعه حاضر به روش توصیفی، تحلیل بر روی دو ا ستخر فعال شهر کرد انجام شده است که مجموعاً ۲۴۳ نمونه باکتریولوژیکی و قارچی و ا نگلی در دو فصل تابستان و زمستان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در مدت یکسال به صورت تصادفی از قسمت های مختلف آب استخر (کم عمق، عمیق، نیمه عمیق) برداشته شد و از نظر آلودگی میکروبی قارچی مورد بررسی قرار گرفت و تعداد ۱۸۰ نمونه پلیت از قسمت های رختکن- حمام، کف استخر و ۲۴۳ نمونه آب به منظور بررسی آلودگی قارچی مکان های مذکور به صورت تصادفی در فصول مختلف برداشته شد و تعداد ۳۶ نمونه شیمیایی و فیزیکی به منظور بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی برداشته شد و براساس روش های توصیه شده آنالیز شد و اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی و کای دو تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج این بررسی نشان میدهد که پارامترهای فیزکی و شیمیایی آب استخر در حد استاندارد و قارچهای جدا شده از استخرها غیر درماتوفیتوز و ازنوع ساپروفیت که ضریب همبستگی پیرسون بار مراجعه و کلیفرم ۰/۹۴۹، برای بار مراجعه و اشرشیاکلی برابر ۰/۷۷۰، هر دو استخر فاقد معیار بهداشتی هستند. نتیجه گیری: براساس یافته های این مطالعه با رعایت موازین بهداشت فردی مراجعین و گندزدایی مرتب آب استخر و محیط پیرامون استخر مشکلات جزیی موجود برطرف می گردد ولی مسئولین دست اندرکار باید نسبت به رفع نواقص ساختمانی و ایمنی- بهداشتی استخرها اقدام نمایند. در پایان جهت رفع مشکلات پیشنهاداتی ارائه شده است.