سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحیده شیخی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز
ساسان لیاقت – دانشیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
علیرضا زراسوندی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اھواز

چکیده:

تعدادی از توده های گرانیتوئیدی پورفیری واقع در کمربند تکتوماگمایی ارومیه-دختر در قسمت مرکزی و شمال غربی این زون با ترکیب دیوریت، مونزونیت و کوارتز مونزونیت و سن احتمالی الیگو- میوسن ویژگی هایی شبیه به آداکایت را از خود نشان می دهند. با توجه به مطالعات پترولوژی و ژئوشیمیایی، محتویات بالایSr/Y ،Sr ،Al٢O3و مقادیر پائین Y در این توده ها می تواند مبین یک شرایط ذوب بخشی ورقه اقیانوسی فرورونده و مشابه با ویژگی های ماگماهای آداکایتی باشد. بالا بودن نسبی مقادیرNi و Cr ،CaO ،MgOدر این سنگها می تواند دلالت بر، واکنش ماگما با گوهگوشته در حین صعودشان را داشته باشد.