سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا اشرف منصوری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
رضا عباسیان – مهندسین کارخانه قند فسا
علی رضا زارعی – مهندسین کارخانه قند فسا

چکیده:

به منظور بررسی امکان کشت چغندرقند پاییزه در فسا و همچنین تعیین صفات کمی و کیفی ارقام تجارتی ، آزمایشی به مدت دو سال در فسا در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و با هشت رقم شامل SHIRIN, RASOUL, BR1, ZARGHAN DOROTHEA ،LAETITIA, KWS-SONJA, AFSHARI اجرا شد. یادداشت برداری های لازم در طول دوره رویش شامل شمارش تعدادبوته، بوته گمشده ، نمره رشد و درصد بولتینگ انجام شد . در خاتمه رشد با حذف نیم متر از طول طرفین کرت سه خط برداشت و پس از شمارش و توزین ریشه ها در هر واحد آزمایشی از هر رقم بطور تصادفی تعدادی ریشه برای تعیین درصد قند و خلوص شربت خام برداشت شد . با مشخص شدن عمل کرد ریشه در واحد سطح و درصد قند و خلوص شربت خام بر اساس فرمول های وابسته عملکرد شکر خام، عملکرد شکر سفید ، در صد شکر سفید و قند ملاس بدست آمد . نتایج حاصل از دو سال آزمایش نشان داد که ارقام از لحاظ درصدقند و خلوص شربت خام به ترتیب در سطح ١% و ٥% تفاوت معنی دارآماری داشتند. بیشترین درصد قند با ۱۷/۴۰٪ مربوط به رقم KWS-SONJA و بیشترین خلوص شربت خام با ۸۶/۱۷٪ مربوط به رقم AFSHARI بود. ارقام ازنظرد رصد بولتینگ تفاوت معنی دار آماری در سطح ١% داشتند. بین ارقام تفاوت آماری از نظر تاثیر روی عملکرد ریشه دیده نشد ، در عین حال رقم خارجی LAETITIA با میانگین عملکرد ریشه ۴۸/۴۵ تن در هکتار ، خلوص شربت خام ۸۳/۷۰٪ به ترتیب عملکرد شکر خام وسفید برابر با ۷/۲۱ و ۶/۶۷ تن در هکتار نسبت به کلیه ارقام از اهمیت بالاتری برخوردار بود . در صد بولتینگ (ساقه رفتن بوته) آن کمتر از بقیه ارقام بود، این رقم خارجی (LAETITIA) وایرانی RASOUL با توجه به عملکرد ریشه و شکر مناسب جهت کاشت در مناطق گرمتر فسا می توان توصیه نمود.