سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر داودی راد – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
عبدالرسول تلوری – اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
نجفقلی غیاثی – اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

در بسیاری از طرحهای عمرانی، مطالعات منابع آب ، پروژه های آبخیزداری و … دستیابی به شاخصهای جریان ازضروریات است . یکی از این شاخص ها، ارتفاع رواناب است که در مناطق فاقد ایستگاه آب سنجی از طریق روابط تجربی حاصل می گردد . بمنظور ارزیابی و مقایسه این روابط، پس از بررسی ایستگاههای آب سنجی منطقه مورد مطالعه(حوزه آبخیز دریاچه نمک ) ۴۷ ایستگاه انتخاب گردید واز حوزه های بالا دست این ایستگاه متغیرهای مور د نیاز روابط تجربی استخراج گردید، سپس با توجه به هر یک از روابط تجربی برای هر ایستگاه مقدار ارتفاع رواناب برآورد گردید، مقدار ارتفاع رواناب مشاهده ایی یا واقعی نیز با توجه به دبی متوسط سالانه ایستگاه محاسبه گردید . مقادیر برآوردی ارتفاع رواناب طبق روشهای مخ تلف مانند تورک ،کوتاین، لسی، خوزلا، جاستین، ایکار و مقادیر مشاهده ایی به صورت آماری مورد مقایسه قرار گرفتند . در مقایسه آماری نتایج روشهای تجربی و مشاهده ایی از شاخصهای آماری جریانهای پیوسته مانند ناش – ساتکلیف ، میانگین اختلافات ، میانگین قدر مطلق اختلافات و . .. استفاده شد . نتایج استفاده از ۷ شاخص مختلف آماری نشان می دهد که روشهای ایکار، کوتاین، جاستین و تورک به ترتیب روشهای مناسب تری هستند . با افز ایش مساحت از دقت روش ایکار کاسته شده و در مساحتهای ز ی اد روش لسی دقت بیشتری دارد.