سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام طهماسبی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
محمد کرمانشاه – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله مدلهای همزمان و مرحله ای انتخاب وسیلهمقصد سفر برای سفرهای با هدف خرید بررسی شده است .در ساختار همزمان واحد تصمیم گیر گزینه هایی، نظیر وسیله و مقصد سفر را بطور همزمان انتخاب می کند. در ساختارمرحله ای گزینه های مورد نظر دارای نوعی وابستگی ضمنی با هم هستند، و واحد تصمیم گیر با توجه به مثلا، مقصدانتخاب شده، وسیل ه سفر را انتخاب می کند (یا برعکس ). نتایج حاصل از پرداخت مدلهای همزمان و مرحله ای از طریق ساختار های لوجیت چند گانه و لوجیت آشیانه ای و کاربرد آنها در بازسازی مشاهدات حاکی از آن است که مدل همزمان در پیش بینی رفتار افراد از برتری نسبی برخوردار است . نتایج ه مچنین سازگاری انتخاب مرحله ای مقصد، وسیله سفر را با رفتار واقعی نشان می دهد. نمونه آماری مطالعه از شهر مشهد است.