سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد حسن زاده – کارشناس ارشد مرتعداری
عزیز ارشم – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

طرح حفاظت خاک و آبخیزداری حوزه آبخیز دره خرسان مشرف به نقطه شهری مسجد سلیمان (حوزه شهری) با هدف کنترل سیلاب در حد فاصل سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ به وسیله مدیریت آبخیزداری خوزستان به اجرا درآمد. به منظور بررسی و ارزیابی تاثیر عملیات اجرایی و مدیریتی فوق الذکر بر روی پوشش گیاهی حوزه، وضعیت موجود عرصه با وضعیت منطقه قبل از عملیات اجرایی مقایسه گردید. پارامترهای مورد ارزیابی شامل تیپولوژی گیاهی، بررسی فلور گیاهی، ترکیب گیاهی ، وضعیت مرتع گرایش مرتع، تولید و ظرفیت چرائی مرتع بوده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که مجموعه فعالیتها و عملیات آبخیزداری انجام گرفته تاثیر بسزایی در بهبودخصوصیات کمی و کیفی پوشش گیاهی و از جمله بر روند مثبت پارامترهای مورد ارزیابی (شاخص ها) و همچنین تامین اهداف پروژه داشته است.