سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صمد ذاکری فر – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت مواد، بخش مواد دانشکده مهندسی، د
محمد حسین شریعت – استاد، بخش مواد دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
مهین آریان فر – تکنسین آزمایشگاه، مرکز پژوهش، مجتمع پتروشیمی بندر امام
مجتبی حامدیان – محقق ارشد فنی، مرکز پژوهش، مجتمع پتروشیمی بندر امام

چکیده:

در تحقیق حاضر، چهار بازدارنده رسوب پلیمری به نامهای (ترک پلیمر اکریلیک اسید/ اکریل امید/ آمینومتیل سولفونات)، (مخلوطی از ترکیبات پلی اکریلات ها و کوپلیمرهای سولفونو کربوکسیلیک اسید)، (مخلوطی از پلیمرهای پلی کربوکسیلات) و پلیمر آلکیل اپوکسی کربوکسیلات به همراه بازدارنده های خرودگی از لحاظ جلوگیری از تشکیل انواع رسوبات و خوردگی در یک پایلوت برج خنک کننده مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور مقایسه جامع این پلیمرها شرایط آب گردشی یعنی سیکل غلظت، دما و سرعت آب به صورت بحرانی در نظر گرفته شد. نرخ رسوب گذاری و تاثیر سرعت آب گردشی روش آن با استفاده از لوله های مبدل حرارتی نصب شده، بررسی شد. همچنین با کپن گذاری و با استفاده از کوریتر (با روش های مقاومت پلاریزاسیون خطی و نویز الکتروشیمیایی) تاثیر رسوب روی سرعت خوردگی یکنواخت و حفره ای بررسی شد. از نمونه ها تصاویر میکروسکوپ الکترونی جهت ارزیابی خوردگی حفره ای ناشی از رسوبات تهیه گردید.