سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر اقبالی قاضی جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و محیطزیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا مکنون – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیطزیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

روند رو به رشد ساختمانسازی کشور و مصرف بالای انرژی در این بخش از یک سو و اهمیت موضوع محیطزیست و توسعه پایدار و بحث بهینه-سازی مصرف انرژی به علت کاهش ذخایر انرژی و نقش اساسی مصالح ساختمانی در این زمینه از دیگر سو، ضرورت تامل بیش از پیش انتخاب مصالح ساختمانی مناسب را یادآور میشود. در این مطالعه با استفاده از روش ارزیابی چرخه عمر، سه نوع سقف تیرچه با بلوک سفالی، سیمانی ویونولیتی، از دیدگاههای ملی و بهرهبردار و با استفاده از شاخصهای محیط زیست، اقتصاد و سبکسازی نمره دهی شد. نتایج نشان میدهد که استفاده از بلوک یونولیتی و سفالی در سقف های تیرچه بلوک به ترتیب در دیدگاه ملی و بهره بردار بهترین گزینه هستند