سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی گریوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نیکودل – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
بدیل پهلوان – شرکت مهندسین مشاور گمانه کار

چکیده:

آزمونهای صحرایی به دلیل آنکه در شرایط واقعی و طبیعی زمین هم از نظر بزرگی جهت و نحوه توزیع تنش های موجود و هم از نظر ناهمگنی های ساختگی و بافتی خاکها و سنگها انجام می شوندمورد توجه قرار می گیرند. پرسیومتری یکی از این آزمایشهای صحرایی است که علاوه بر مزایای فوق حجم بیشتری ز زمین را مورد آزمایش قرار داده و از طرفی در انواع مختلفی از خاکها و سنگها قابل استفاده است. از طرف دیگر آزمونهای آزمایشگاهی نیز به دلیل صره اقتصادی و امکان کنترل شرایط آزمایش،مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق سعی شده است نتایج آزمایش ای پرسیومتری به عنوان آزمون برجا و تک محوره به عنوان یک آزمون آزمایشگاهی با یکدیگر مقایسه شوند. بدین جهت پارمترهای PL از پرسیومتری با qu از تک محوره به عنوان پارامترهای مقاومتی با یکدیگر و نیز Em پرسیومتری با E50 و E100 تک محوره به عنوان پارامترهای تغییر شکل پذیری با یکدیگر مقایسه شده اند/