سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا اسپهبد – مشاور علمی سازمان انرژی اتمی در اکتشافات و استخراج

چکیده:

مسیرکوهستانی کندوان با رژیم برفی – یخچالی بین گچسر وارتفاعات پل زنگوله ازدشوارترین مناطق ارتباطی بین تهران و چالوس می باشد که بناچار ازناحیه پرفرازونشیب و یخ بندان کندوان عبور می نماید مسیرطراحی شده درابتدای ورودی تونل دره سرهنگ با رقوم ۲۴۶۰مترواقع درکیلومتر ۵۵+۴۲۰ پس ازطی یک مسافت حدود ۵کیلومتر دررقوم ۲۴۹۰ مترحوالی کیلومتر ۶۰+۲۳۰ ازتونل مذکور خارج میشود طول تونل طراحی شده درمرحله ۱ مطالعاتی ۴۸۱۰ متر و ارتفاع شافت ازسسطح زمین ۱۶۰متر درکیلومتر ۵۸+۴۱۵ ورقوم ارتفاعی شافت ازسطح زمین ۲۶۷۰ متر میب اشد شیب تونل ۱/۳درصد درمرحله اول ۲طرفه و درمرحله نهایی شیب یکطرفه ازشمال به طرف جنوب طراحی شدها ست ازبین واریانتهای مختلف مقایسه اصلی برروی دوواریانت خرگوش دره و دره سرهنگ باتوجه به نتایج بررسیهای زمین شناسی و تکتونیک و گسیختگیهای ژئومکانیکی و تاثیر عوامل فیزیکی و هوادیدگی و به دنبال آ« انحلال شیمیایی موادگچی همراه با جابجایی های گسله ناگزیر سرانجام واریانت دره و سرهنگ بعنوان بهترین گزینه موردعنایت قرارگرفته است که درمقاله حاضر مورد بحث علمی و فنی قرار خواهد گرفت بطور کلی ازنظر لیتولوژی و ساختارسنگی مناطق موردمطالعه درواریانت های مذکور حوزه کندوان عموما ازنهشته های لایه دار توف توف ماسه سنگی شیل سیاهرنگ دانه ریز توف آهکی توف ریولیتی و اندزیتی همراه با رخساره های اتش فشانی و لایه های گچی و توده های سبز دیوریتی و غیره با هوادیدگی های قهوه ای روشن تا سبزمایل به خاکستری و خاکستری تیره گستره وسیعی درمنطقه کندوان بوجود اورده که ازنظر بررسی های ژئومکانیکی و ژئوتکنیکی موردتجزیه و تحلیل قرارگرفته است