سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا حاج محمدجعفر – کارشناس مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله دو نوع فرآیند کم حجم مایع سازی گاز طبیعی طراحـی و شبیه سازی شده است . پارامترهای کلیدی دو فرآیند مقایسه گشته و بـرهم نهی منحنی های سرمایش و گرمایش و همچنـین منحنـی هـای ترک یبـ ی(composite curves) در مبدل های حرارتی آنالیز شده است . نتایج نـشانمی دهد که سیکل (N2–CH4 expander) نسبت به سیکل مبـرد مخلـوط (mixed refrigerant) کــارائی بهتـر ی دارد . اخــتلاف دمـائی بــزرگ و بــارحرارتی از عوامل اصلی انهدام اکسرژی در مبدل هـای حرارتـی مـی باشـند . برای کاهش کار مصرفی کمپرسورها تراکم دو مرحله ای در نظر گرفته شـده است .