سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ذبیح ا… اسکندری – عضو هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
امیرحسین چرخابی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

پایداری خاکدانه ها از مهم ترین عوامل موثر بر فرسایش پذیری خـاک است(۲) خاکدانه هاگروهی از ذرات اولیه هستند که در کنار هم بطـور قوی تری نسبت بـه ذرات خـاک اطـراف جمـع شـده انـد (۳) در اثـر شکسته شدن و پراکنده شدن خاکدانه ها در اثر قطرات باران یک لایه تخریب شده در سطح خاک تشکیل می شود که ضـخامت آن بوسـیله اندازه خاکدانه ها کنترل می شوند (۴) شکسـتن خاکدانـه بـه عـواملی مانند انـدازه خاکدانـه هـا , رطوبـت اولیـه و سـرعت مرطـوب شـدن کانی شناسی رس ها و مقدار و نوع مواد آلی وابسـته اسـت . مطالعـات زیادی رابطه پایداری خاکدانه ها و فرسایش را نشان داده اند . محققین نشان داده اند که با افزایش خاکدانه ها میزان فرسایش پذیری کاهش می یابد . مقاومت به پراکنده شدن و ظرفیت نفوذ بالاتر این خـاک هـا می تواند عامل کاهش فرسایش باشد (۱).