سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیرحسین محمودی – شرکت پیشران انرژی ایران
تورج بطحایی – شرکت پیشران انرژی ایران

چکیده:

یکی از مؤثرترین و ارزانترین روشهای بهینـه سـازی مصـرف ســوخت در بخــش ســاختمان اســتفاده از سیســتمهای کنتــرل هوشمند موتورخانه می باشد . در این روش با تحلیل اطلاعاتحرارتی سنسورهای حرارتی کـه در محـیط خـارج سـاختمان برای اندازه گیری دمای هـوای خـارج سـاختما ن و در داخـل موتورخانه برای اندازه گیری دمای آبگرم چرخشـی و آبگـرم مصرفی نصب می شوند میزان بار حرارتی ساختمان متناسـب با تغیرات دمای هـوای خـارج سـاختمان و شـرایط مطلـوب مصرف کننـده انـدازه گیـری و تجهیـزات موتورخانـه شـامل مشعلها، پمپهای آبگرم چرخشـی، پمپهـای آبگـرم مصـرفی و شیرهای برقی در زمان بهره بـرداری از سـاختمان کنتـرل مـی شوند . همچنین در سـاختمانهای اداری – آموزشـی از پتانسـیل بالای صرفه جویی پس از ساعت کاری نیز استفاده می گردد . تجارب اجرایی و موفق استفاده از اجرای تاسیسـات حرارتـی در کشــور ایــران و انجــام ممیزیهــای مســتند انــرژی موجــب دسترسی به صرفه جوئیهای قابل ملاحظه بـا متوسـط بـیش از %۴۰ در مصرف سوخت ( گاز طبیعـی – نفتگـاز ) سـاختمانهای اداری – آموزشی گردیده است . در مقاله حاضر اثربخشی ایـن روش در کـاهش هزینـه هـا و صــرفه جــویی در مصــرف ســوخت بخــش ســاختمان نیــز، جلوگیری از خسارات زیست محیطی و هزینه های اجتمـاعی حاصله، پیک زدایی و کمک به تقویت شبکه گاز رسانی کشور و … در ۲۱ مورد با جنبه های مختلـف احـداث پالایشـگاهی گاز در ایـن روش بهینـه سـازی در نقـاط مختلـف کشـور و دستیابی به تکنولوژی بومی آن متناسب بـا الگوهـای مصـرف انرژی و نحوه طراحی و کشور مقایسه و مـورد بررسـی قـرار می گیرد .