سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لاله علی دوست – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه تهران،
رضا توکل افشاری – عضو هیات علمی دانشکده علوم زراعی و باغی، دانشگاه تهران
هوشنگ علیزاده – عضو هیات علمی دانشکده علوم زراعی و باغی، دانشگاه تهران
بهمن یزدی صمدی – عضو هیات علمی دانشکده علوم زراعی و باغی، دانشگاه تهران

چکیده:

خواب بذر یکی از عامل های اساسی در فرآیند جوانه زنی بذور است. مطالعه پروتئوم بذ ور در طی دوران پس رسی می تواند بسیاری از ابهامات موجود در مورد مکانیسم خواب بذر را برطرف کند . جهت بررسی روند خواب بذور گندم نان از رقم قرمز کانادایی RL4137 استفاده شد که تیمارهای پس رسی هفتگی به مدت ۶ هفته بر رویآن ها اعمال شد . جداسازی جنین ها از بذور تیم ار شده انجام یافت و استخراج پروتئین کل از جنین ها صورت گرفت و جهت بررسی الگوی پروتئینی از الکتروفورز دو بعدی استفاده شد . ژلهای دو بعدی به دست آمده از تیمارهای مختلف توسط نرم افزار Melanie3 آنالیز شدند . غالب لکه های پروتئینی شناسایی شده بر روی ژلهای ۲-DE مشابه بوده واختلاف معنی داری در تیمار های مختلف نداشتند . بیان ثابت آن ها در طی دوره های پس رسی نشان دهنده کم بودن پروتئین ها ی دخیل درفرآیند ش کست خواب بذر می باشد. در بین نقاط آنالیز شده ، نقاطی یافت شدند که روند افزایشی یا کاهشی در میزان بیان خود داشتند . همچنین تعدادی از لکه های پروتئینی در بذور خواب و پس رس ، حذف شده یا به وجود آمده بودند که برای شناسایی بیشتر به طیف سنجی جرمی فرستاده شدند.