سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی محرری – گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

آزمایش حاضر به من ظور بررسی مقایسه پشم چینی گوسفند بلوچی در سیستم سنتی و استفاده از ماشین پشم چینی صورت پذیرفت . تعداد ۱۰ رأس گوسفند بالغ نژاد بلوچی تحت بررسی قرار گرفت. به منظور حذف عواملی که مربوط به خصوصیات فردی گوسفند می شود از قبیل رام بودن حیوان در مهار شدن، جثه و سایر موارد، در انجام آزمایش، پشم چینی نیمی از بدن هر گوسفند با روش سنتی
(استفاده از دوکارد ) و نیم دیگر بدن با استفاده از ماشین پشم چینی صورت گرفت . نتایج نشان داد که زمان لازم بطور میانگین برای چیدن نیمی از پشم بدن هر گوسفند با روش سنتی و استفاده از ماشین پشم چینی به ترتیب برابر ۲۴۱ و ۱۲۴/۵ ثانیه می باشد (۰/۰۱>P) . همچنین میانگین پشم تولیدی برای نیمی از بدن هر گوسفند با روش سنتی و استفاده از ماشین پشم چینی به ترتیب برابر ۴۷۲ و۵۶۷ گرم می باشد (۰/۰۱>P) .ضمناً در روش پشم چینی با ماشین هیچگونه زخمی در بدن گوسفندان مشاهده نگردید ولی در روش سنتی بدن دو رأس از گوسفندان زخم جزئی برداشت.