سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید زنجانی جم – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
مسعود رسولی – کارشناس مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

چکیده:

خاک یکی از منابع طبیعی مهم هر کشور می باشد که امروزه، فرسایش آن به عنوان یکی از خطرات جدی برای توسعه به شمار می آید. در مناطقی که فرسایش کنترل نمی شود خاکها بتدریج فرسایش یافته و حاصلخیزی خود را از دست داده و از چرخه تولید خارج می شوند. پس لازم است مناطق بحرانی و حساس به فرسایش با استفاده از مدلهای مختلفشناسایی و مورد مقایسه قرار گیرند. منطقه مورد بررسی بخشی از حوزه آبخیز زنجانرود می باشد که در محدود ً۲۱ ، َ۱۵ ، ۴۸ درجه سانتی گراد عرض شمالی و ً۳۶، َ۰۵ ، ۴۸ درجه سانتی گراد تا ً۲۱، َ۱۵ ، ۴۸ درجه سانتی گراد طول شرقی واقع شده است. این حوزه بخشی از حوزه آبخیز رودخانه سفید رود می باشد.
هدف از این مقاله مقایسه پهنه بندی شدت فرسایش با استفاده از مدل های USLE , EPM در یک محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می باشد. در این راستا نقشه ها و داده های مورد نیاز وارد محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی شده و بعد از سازماندهی و پردازش، یک بانک اطلاعاتی برای تجزیه و تحلیل تهیه گردید. با استفاده از این مدل ها میزان فرسایش و کلاس بندی آن در ۵ رده، شدت فرسایش حوزه در محیط GIS ترسیم شد. این مطالعه نشان میدهد این سیستم می تواند تمام پارامترهای مورد نیاز در اجرای مدلهای فوق را با هم ترکیب کرده و نقشه های شدت فرسایش اراضی را ارائه نماید. با استفاده از این نقشه می توان مقایسه ای بین مدل های USLE , EPM در رابطه با کارایی هر یک در ارائه نقشه پهنه بندی شدت فرسایش انجام داد و مناسبترین مدل را برای این منظور ارائه کرد.