سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایرج سروی – کارشناس ارشد شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، گروه شیمی
علی پورجوادی – دکترای شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
محمدجلال ظهوریان مهر – دکترای شیمی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

پیوندزنی تکپارهای وینیلی و آکریلی یکی از روشهای متداول برای اصلاح برخی ویژگیهای الیاف طبیعی است. بازده این واکنشها تحت تاثیر شرایط فیزیکی و شیمیایی واکنش قرار دارد. در این پژوهش اثر شرایط یاد شده بر پیوندزنی مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور پیوندزنی آکریلونیتریل(AN)بر باگاس و خمیر آن به طور موازی انجام و نتایج آزمایشها یا هم مقایسه شد. برای بررسی خصوصیات باگاس، خمیر باگاس و همچنین همبسپار پیوندی آن با آکریلونیتریل از طیف بینی FT- IR میکروسکوپ الکترونی پویشی و روشهای وزنی انداز هگیری پارامترهای پیوندزنی استفاده شد. ،