سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
محمد آیت اللهی – گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان؛ کارشناس ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام
سیدحسین حسینی مقدم – گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان؛ کارشناس ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام
سیدضیاالدین میرحسینی – گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان؛ کارشناس ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام
حسین علایی –

چکیده:
لاکتوفرین که یک ملکول زیستی فعال است به آهن متصل میشود و در شیر و بسیاری دیگر از مایعات برون ریز یافت شده و میتواندعوامل ایجاد بسیاری از بیماری ها را، به خصوص بیماری ورم پستان که پرهزینه ترین بیماری در گاوهای شیری است، کنترل کند. بیش از۹۵ درصد گاوهای استان گیلان را جمعیت گاوهای بومی و آمیخته تشکیل میدهد. جهت بررسی یک ژن مطرح در مقاومت به ورم پستان،فراوانی ژنی و ژنوتیپی لاکتوفرین در ۱۰۰ گاو بومی و ۱۰۰ آمیخته نسل اول بومی- هلشتاین بررسی شد. با استفاده از هضم آنزیم محدود کنندهEcoRIیک قطعه ۳۰۱ جفت نوکئوتیدی و در صورت وجود جهش، سه نوع ژنوتیپ شامل۲۰۱ و ۱۰۰ ) و ،۳۰۱)AB ،(۳۰۱)AA BB201 و ۱۰۰ جفت باز) مشاهده میشود که در این بررسی الگوهای متفاوت برشی با فراوانی متفاوت ژنی و ژنوتیپی در هر دو جمعیت مشاهده شد. فراوانی ژنوتیپیBB و AB ، AAبه ترتیب ۵۲و۳۹ و ۹ درصد در گاوهای بومی و ۴۱و۵۷ و ۲ درصد در گاوهای آمیخته بود. فراوانی ژنی محاسبه شده برای آلل های B و Aدر گاوهای بومی۷۱/۵و۲۸/۵درصد و در گاوهای آمیخته۶۹/۵و۳۰/۵درصد بود. بر خلاف گاوهای آمیخته، مشاهده شد که در گاوهای بومی تعادل هاردی -واینبرگ وجود دارد p˂۰/۰۵ همچنین این مطالعه نشان داد که ژنوتیپABدارای تعداد سلول های سوماتیک بالا و ژنوتیپBB دارای سلول های سوماتیک کمتری در شیر خودهستند و این تفاوت در گاوهای بومی معنی دار بود p˂۰/۱