سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی رضا مرادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
علیجان آبکار – کارشناس ارشد آبخیزداری مدیریت آبخیزداری استان کرمان
صدیقه محمدی – دانشجوی کارشناسیارشد آبخیزداری دانشگاه تهران
مهدی شهسواری – مدیر آبخیزداری استان کرمان

چکیده:

یکی از پارا مترهای اساسی در طراحی سازههای آبی در حوزههای آبخیز تعیـین مقـدار متوسـط بارنـدگی مـی باشـد جهـتتعیین این عامل روشهای متعددی از جمله روشهای ساده مانند میانگین حسابی ـ روش تیسن ـ روش گرادیـان بارنـدگی و همچنین روشهای پیچیده زمین آمار ی مانند کریجینگ و عکس فاصله مورد استفاده قرار می گیرند . روشهای زمین آمـار نه تنها امکان تعیین خطای متغییر مورد نظر را فراهم میآورند . بلکه ساختار مکانی و فضائی دادهها و میـزان همبـستگی آنهـا را تعیین میکنند . به همین دلیل نـسبت بـه روش هـای سـاده آمـار کلاسـیک ارجحیـت دارنـد . خـصوصاً امـروزه اسـتفاده از نرمافزارهای کامپیو تری بکارگیری روش های پیچیده زمین آمار را در علوم مختلف زمین گسترش داده است . هدف از ایـن تحقیق ارزیابی دو روش کریجینگ و عکس فاصله با تـوانهـای (۱-۳) در بـرآورد میـزان متوسـط بارنـدگی هـای فراگیـر و روزانه در حوزه آبخیز کفه نمک سیرجان می باشد . بدین منظور بعد ازجمع آوری آمار و اطلاعات بارندگی مربـوط بـه ۵۹ ایستگاه موجود در محدوده مطالعاتی و استخراج بارندگیهای فراگیر در دورههای زمانی (۱-۴) روزه، با استفاده از ( نرم افزار ژئواستاتیستیک ) ۱ روش های کریجینگ و عکس فاصله برای هر یک از بارندگی ها مورد ارزیابی قرار گرفـت برای ارزیابی میزان خطا و انتخاب بهترین روش در این تحقیق از معیار میانگین مطلق خطـا اسـتفاده گردیـد . نتـایج حاصـله نشان داد روش کریجینگ نسبت به روش عکس فاصله ارجحیت دارد .