سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هوشنگ خسروی – عضو موسسه تحقیقات خاک و آب
کامران میرزاشاهی – عضو هیأت علمی مراکز تحقیقات جهاد کشاورزی صفی آباد دزفول، مازندران، لر
محمودرضا رمضانپور – عضو هیأت علمی مراکز تحقیقات جهاد کشاورزی صفی آباد دزفول، مازندران، لر
منوچهر کلهر – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

باقلا همانند سایر اعضای خانواده حبوبات می تواند با باکتری ریزوبیوم همزیستی تثبیت کننده نیتروژن داشته باشد . باکتری همزیست با باقلا Rhizobium leguminosarum bv. viciae
می باشد . سویه های برتر این باکتری در گره های فعال موجود در ریشه به شکل باکتروئید بوده و می توانند مقادیر قابل توجهی نیتروژن ملکولی هوا را تثبیت کنند . همزیستی باکتری فوق با گیاه باقلا علاوه بر تثبیت نیتروژن و در نتیجه کاهش مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنی، سبب افزایش عملکرد و همچنین در بعضی موارد سبب کاهش خسارت ناشی از عوامل بیماریزای گیاهی شده است(.۳) مقدار تثبیت نیتروژن ملکولی با توجه به نوع سویه همزیست، جمعیت باکتریهای همزیست بومی، میزان کود مصرفی، رقم بذر و به طور کلی شرایط خاکی و اقلیمی بسیار متفاوت می باشد . مقدار تثبیت نیتروژن توسط ریزوبیوم باقلا متفاوت و حداکثر تا ۳۰ درصد کل نیتروژن جذب شده گزارش شده است ).۴) در گزارش دیگری باقلا ۷۹ درصد نیتروژن مورد نیاز خود را از طریق تثبیت بیولوژیک، ۲۰ درصد از طریق خاک و فقط یک درصد آن را از طریق کود به دست آورده است (۵) درگزارش دیگری حدود ۸۰ درصد از نیتروژن مورد نیاز باقلا از طریق تثبیت نیتروژن به دست آمده است (۱) هدف از این تحقیق ارائه یک مایه تلقیح ریزوبیوم مناسب جهت جایگزینی با کودهای شیمیایی بود .