سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عادل ریحانی تبار – دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
نجفعلی کریمیان – استاد خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
محمد معزاردلان – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
غلامرضا ثواقبی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

کمبود روی در خاک های با خصوصیات مختلف به ویژه آهکی رایج می باشد. تصور بر این است که این امر نتیجه یکسری واکنش هایی است که بین روی محلول و فاز جامد خاک بوقوع می پیوندد و منجر به کاهش قابلیت دسترسی روی برای گیاهان می شود. درصد بازیافت ظاهری روی درخاک های آهکی ایران اغلب کمتر از ۵ درصد می باشد که دلیل این امر ظرفیت بالای این خاک ها در نگهداری روی می باشد. اگرچه مکانیسم دقیق نگهداری روی توسط فاز جامد خاک نامعلوم است اما یکسری از عبارات ریاضی که به اسم ایزوتروم های جذب شناخته شده اند، برای نسبت دادن غلظت روی محلول و روی نگهداری شده بوسیله فاز جامد مورد استفاده قرار می گیرند. ایزوترم های جذبی فروندلیچ و لانگ مومئیر اغلب بطور متداول توسط محققین مورد استفاده قرار می گیرند (۱، ۲، ۳و ۴)
X=ACB (1)
X= (KbC)/(1+KC) (2)
کد X میزان روی نگهداری شده در واحد وزنی خاک ، (mg.L-1)، c غلظت تعادلی روی B,A,(mg.L-1) ضرایب جذبی فروند لیچ ، k ضریب جذبی لانگ موئیر است و نشان دهنده انرژی جذبی روی به فاز جامد می باشد و b نشان دهنده ماکزیمم جذب است.
سایر معادلات ریاضی معادلات تکمین (۳) و گانری (۴) هستند:
؟؟؟
؟؟؟
که x,c همان معنی ذکر شده در معادلات قبلی را دارند. k1 و k2 ضرایب تکمین و k3,k2,k1 ضرایب جذبی گانری هستند.