سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید نی ریزی – دکترای آبیاری از دانشگاه سوت همپتون – مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور طو
رضا حلمی فخر داود – کارشناس ارشد آبیاری از دانشگاه تبریز – کارشناس شرکت مهندسی مشاور طوس

چکیده:

محدودیت منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک کشور از جمله خراسان باعث شده است که مقدار تولید در واحد سطح کاهش یابد و به تبع آن مشکلاتی برای کشاورزان و کشور بوجود آید . جهت بررسی کارآئی مصرف آب آبیاری در خراسان مزارعی در شهرستان های چناران ، تربت حیدر یه و تربت جام انتخاب شد و کارآئی مصرف آب آبیاری درآن مزارع اندازه گیری و مقایسه گردیدکارآئی مصرف آب گندم در چناران، تربت حیدریه و تربت جام به ترتیب ۰/۳۸، ۰/۷۶ و ۰/۴۴کیلوگرم به ازای واحد آب مصرفی بود حال آنکه کارآئی مصرف آب چغندرقند در مزارع مطالعاتی فوق الذکر به ترتیب ۱/۸، ۳/۵ و ۱/۹کیلوگرم به ازای واحد آب مصرفی بود . افزایش کارآئی مصرف آب درمزرعه تربت حیدریه به دلیل برخورداری مزرعه از سیستم آبیاری بارانی و مدیریت علمی تر آن بود.