سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل مساعدی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدفضل ا… هاشمی نجفی – کارشناسی مهندسی آبیاری

چکیده:

فرسایش و انتقال رسوب دو پدیده طبیعی می باشند که در شرایط مختلف جغرافیایی بوقوع می پیوندند. از طرف دیگر تعیین مقدار فرسایش و یا انتقال رسوب عملا بسیار مشکل بوده و روشهای متفاوتی برای برآورد آنها پیشنهاد شده است. مقدار رسوب انتقالی در رودخانه ها به مقدارمواد حاصل از فرسایش حوزه و آبراهه یا رودخانه بستگی داشته و با تغییر در مقدار فرسایش مقدار رسوب نیز تغییر می یابد .به منظور برآورد رسوب انتقالی در طول سال منحنی های سنجه رسوب (به صورت سالانه و ماهانه) در دو ایستگاه هیدرومتری واقع بر روی رودخانه گرگانرود استخراج شدند و معادلات و مقادیر میانگین خطای آنها تعیین شد. علاوه بر این به کمک شبکه عصبی مصنوعی نیز مقادیر رسوب برآورد شد، انگاه مقادیر میانگین خطای برآورد رسوب به این روش نیز تعیین شدند. سپس این مقادیر با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج تحقیق نشان میدهد که خطای مدلهای شبکه عصبی مصنوعی به طور متوسط نصف خطای مدلهای منحنی سنجه رسوب میباشند. ضمن آنکه خطای مدل ماهانه نیز بسیار کمتر از خطای مدل سالانه می باشد.