سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

قنبر روحی – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

چکیده:

خدمات بهداشتی ودرمانی بدلیل ماهیتی که دارند بسیار پیچیده و تخصصی بوده وهزینه زیادی ایجاد می نمایند ، وروزبه روزبرهزینه های این بخش افزوده می گردد،تامین منابع تو لید خدمات(فیزیکی،نیروی انسانی وتجهیزات ) به علت محدودیت آنها یکی ازمسائل مهم درزمینه اقتصاد بهداشت ودرمان است ؛بنابراین برای جلوگیری از هدر رفتن این منابع بررسی میزان کارآیی آنها برای بهره وری هر بیشترازآنها ضروری می نماید . به همین منظو رمنابع مورداستفاده برای تولید خدمات دربخش های هماتولوژی وایمونولوژی آزمایشگاه بیمارستان مرکزی شرکت ملی نفت ایران درآذرماه سال
١٣٧٧ بوسیله یک پژوهش توصیفی– تحلیلی محاسبه وبا یکدیگر مور دمقایسه قرار گرفت،ورابطه آن با تعداد خدمات ارایه شده سنجیده شد.برای انجام این پژوهش ابتدا با استفاده ازتکنیکهای(اقتصاد بهداشت)و(حسابداری قیمت تمام شده)منابع مور داستفاده برای تولیدهرخدمت به تفکیک نوع منبع مشخص شد وبا تکیه برمنابع ورودی به سیستم وتعداد خدمات،کارآیی منابع موردبررسی ومقایسه قرار گرفت . دراین پژوهش منابع مصرفی برای تولید ١٥ و ١٩ نوع آزمایش به تعداد ٨٥٤٨٩ و ٣١٥٠ به ترتیب در بخشهای هماتولوژی وایمونولوژی موردبررسی قرارگرفت ومشخص شدکه منابع هزینه شده برای بخشهای مورد پژوهش به ترتیب ٤٤٣٦٦٨٨٦٥ و ٧٩٣٤٧٨٩٧ ریال ومتوسط هزینه هرخدمت دربخش ایمونولوژیا ٢٥١٩٠ ریا ل ودر بخش هماتولوژی ٥١٨٩ ریا ل بوده است، وهمچنین متوسط هزینه نیر وی انسانی برای ارایه هرخدمت به ترتیب دربخشهای هماتولوژی وایمونولوژی ٩٧٤ و ٩٧٦٣ ریال تعئین شد.باتوجه به اینکه تعدادخدمات ارایه شده در بخش هماتولوژی ۲۷/۱ برابر بخش ایمونولوژی ولی متوسط هزینه هر خدمت دربخش ایمونولوژی ۴/۸ برابر بخش هماتولوژی بوده است وهمچنین دربخش هماتولوژی تعداد ٨٥٤٨٩ عدد آزمایش انجام شده است،که ۳/۶۳ درصدازکل خدمات ارایه در بخش آزمایشگاه را تشکیل داده وبرای ارایه این درصداز خدمات ۳/۳۶ درصدازکل هزینه های اختصاص یافته به بخش آزمایشگاه رامصرف نموده است ؛در مقابل دربخش ایمونولوژی تعداد ٣١٥٠ عددآزمایش انجام شده است که ۰/۶ درصدازکل خدمات ارایه دربخش آزمایشگاه را تشکیل داده وبرای ارایه این درصد از خدما ت ۲/۴۵ درصدازکل هزینه های اختصاص یافته به بخش آزمایشگاه را صرف نموده است ؛ این نتایج حکایت از آن دارد که هر چه تعداد خدمات ارایه شده افزایش یابد و از منابع موجود بهتر استفاده شود، مقدار هزینه ها کاهش و بهره وری و کار آیی سیستم افزایش می یابد.