سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدتقی صمدی –
سیمین ناصری –
علیرضا مصداقی نیا –
محمدرضا علیزاده فرد –

چکیده:

در این تحقیق کارایی نانوفیلتراسیون (NF) با ستون کربن فعال دانه ای (GAC) و ستون آکنده زدایش با هوا (AC) در حذف کلروفرم (CHCL3) به عنوان شاخص اصلی ترکیبات تری هالومتان (THMs) از منابع آب آشامیدنی مورد مقایسه قرار گرفته است. برای اینکار پایلوت نانوفیلتراسیون با مدول مارپیچی استات سلولز و پلی آمیدن با MWCO معادل ۳۰۰ تا ۶۰۰ دالتون و همچنین ستون آکنده کربن فعال و سیستم زدایش با هوا طراحی و راه اندازی گردید. این مطالعه علاوه بر آب دیونیزه، با آب آشامیدنی شهر تهران نیز انجام شد و مقادیر کلروفرم ورودی و خروجی با پایلوتها از طریق نمونه برداری و با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف (GC) با آشار ساز ربایش الکترونی (ECD) تعیین مقدار گردید. نتایج بدست آمده مشخص ساخت که کارایی حذف کلروفرم برای ۳۰۰ NF دالتون، ۶۰۰ NF دالتون، ستون کربن فعال و ستون زدایش با هوا بر حسب شرایط مختلف بهره برداری به ترتیب دامنه ای بین ۵۵/۲% تا ۸۷/۸%، ۷۸% تا ۸۵% ، ۵۵/۱% تا ۸۷/۴% و ۸۲/۳% تا ۹۷/۶% برای آب دیونیزه و ۸۲/۵% تا ۸۶/۱%، ۶۵/۹% تا ۷۲/۳% ۷۶/۴ تا ۸۵/۱% و ۷۵/۹ تا ۹۱/۲% برای آب آشامیدنی شهر تهران داشته است. با اینکه هر سه پایلوت کارایی قابل قبولی در حذف کلروفرم از منابع آب از خود نشان دادند، ولی در مجموع با در نظر گرفتن شرایط مختلف بهره برداری سهولت کار با سیستم، زمان ماند و دبی آب مورد تصفیه، کارایی نانوفیلتراسیون بسیار بهتر از سیستم های دیگر بوده است. لذا می توان از این روش در حذف ترکیبات تری هالومتان در تصفیه خانه های آب آشامیدنی کشور که مقادیر قابل توجهی از آب را مورد تصفیه قرار می دهند، استفاده نمود.