سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ونوس ابراهیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات، دانشگاه یزد
محمدتقی صادقی – استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد

چکیده:

در این مقاله تأثیر اعمال روش های مختلف نرمالیزاسیون نوری در مرحله پیش پردازش بر کیفیت عملکرد سیستم بازشناسی چهره، با در نظر گرفتن فضاهای رنگ گوناگون مورد بررسی قرار
می گیرد. در مقایسه با مطالعات پیشین در این زمینه، در این تحقیق فضاهای ر نگ متفاوت مدنظر قرار گرفته است . الگوریتم های انتخابی بااستفاده از تصاویر بانک دادهXM2VTS مورد ارزیابی قرار م ی گیرند .نتایج نشان می دهند که در زیرفضاهای رنگ متفاوت، روش های مختلف نرمالیزاسیون نوری می تواند مفیدتر واقع شود . از سوی دیگر تحقیقات در زمینه بهر ه برداری از ویژگی رنگ نشان داده است که بهره گیری از زیرفضاهای مختلف رنگ می تواند کیفیت عملکرد سیستم را نسبت به زیرفضای خاکستری بهبود بخشد. بنابراین با بهینه سازی نرمالیزاسیون نوری در هر فضای رنگ انتظار می رود بتوانیم بطور مؤثرتری از ویژگی رنگ در این سیستم بهره گیریم.