سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عباس شاهسونی –
بیژن بینا –

چکیده:

در حدود ۱ میلیارد نفر از مردم دنیا فاقد آب آشامیدنی سالم هستند، و بیش از ۶ میلیون نفر (حدود ۲ میلیون بچه ) سالانه در اثر اسهال ناشی از آب آلوده می میرند. کشورهای درحال توسعه سالانه هزینه گزافی را جهت واردات مواد شیمیایی نظیر پلی آلومینیوم کلراید و آلوم پرداخت می نمایند. هم اکنون از پلی آلومینیوم کلراید در تصفیه خانه آب اصفهان استفاده می گردد، پلی آلومینیوم کلراید و آلوم ناخالصی هایی مانند اپی کلروئیدین که خاصیت سرطانزایی دارند، را به آب اضافه می نمایند. آلومینیوم عامل مهم مسموم کننده در آنسفالوپاتی دیالیزی شناخته شده است. آ لومینیوم یکی از عوامل دخیل در بیماری آلزایمر می باشد که باعث فقدان حافظه می گردد. کاکتوس، بامیه، کیتوسان، برنج از جمله مواد طبیعی، که جهت حذف کدورت استفاده شده اند. یکی از مهمترین منعقد کننده های طبیعی مورینگا اولیفرا می باشد، که جهت حذف کدورت بویژه در مناطق روستایی کشور سودان استفاده می گردد. مورینگا دارای ۱۴ گونه می باشد و یک گونه از آن به نام Pregneria.M بومی کشور ایران می باشد. مورینگا اولیفرا در مناطق جنوبی ک شور ایران رشد می کند و به گز روغنی معروف ا ست. مورینگا اولیفرا علاوه بر خاصیت حذف کدورت، رشد کلیفرم، سودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوک آئروس و باکتریوفاژها و ویروس تبخال را مهای مر کند و دارای خاصیت ضد سرطانی نیز می باد. بنابراین باعث کاهش نیاز به گندزدایی آب می گردد. مواد و روشها: مطالعات در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت، در این تحقیق در ابتدا بوسیله روش اسمیت و کوهن در آب کدورت مصنوعی ایجاد گردید و عصاره دانه مورینگا اولیفر بوسیله کلرید سدیم ۱ مولار استخراج گردید. سپس دوزهای مختلف از منعقد کننده به آب دارای ک دورت (۱۰، ۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ NTU) حاوی Ph اولیه ۵، ۶، ۷ و ۸ اضافه گردد. پس از ۲ دقیقه اختلاط سریع ۰۱۲۰rpm) و ۲۰ دقیقه اختلاط آرام (۴۰rpm) و ۳۰ دقیقه ته نشینی در دستگاه جارتست، کدورت نهایی و pH نهایی اندازه گیری گردید و دوز بهینه تعیین گردید. نتایج: نتایج بدست آمده نشان می دهد که دوز و pH بهینه عصاره دانه مورینگا اولیفرا و پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت ۱۰۰۰NTU به ترتیب برابر با ۱۰ میلی گرم در لیتر، ۸ . ۳۰ میلی گرم در لیتر، ۸ می باشد. عصاره دانه مورینگا اولیفا ۹۹/۴% و پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت ۵۰۰NTU به ترتیب برابر با ۱۰ میلی گرم در لیتر، ۶ و ۲۰ میلی گرم در لیتر، ۸ می باشد. عصاره دانه مورینگا اولیفرا و پلی آلومینیوم کلراید به ترتیب ۹۸/۷ و ۹۸/۹ درصد کدورت ۵۰۰NTU را حذف می نمایند. دوز و pH بهینه عصاره دانه مورینگا اولیفرا و پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت ۵۰NTU به ترتیب برابر با ۲۰ میلی گرم در لیتر، ۷ و ۲۰ میلی گرم در لیتر، ۸ می باشد. دوز و pH بهینه عصاره دانه مورینگا اولیفرا و پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت ۱۰NTU برابر با ۳۰ میلی گرم در لیتر، ۸ و ۲۰ میلی گرم در لیتر و ۸ می باشد. نتایج آنالیز آماری با (Pvalue=0/834) نشان دهنده این است که بین کارایی عصاره دانه مورینگا اولیفرا و پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت اختلاف معنی داری وجود ندارد، و نتایج آنالیز آماری با (Pvalue=0) نشان دهنده این است که پلی آلومینیوم کلراید باعث کاهش pH آب می گردد. بحث: نتایج نشان دهنده است که بین کارایی عصاره دانه مورینگا اولیفرا از پلی آلومینیوم کلراید تفاوت وجود ندارد، و فقط در کدورت ۱۰NTU دوز بهینه عصاره دانه مورینگا اولیفرا (۳۰ میلی گرم در لیتر) بیشتر از پلی آلومینیوم کلراید (۲۰ میلی گرم در لیتر) است. pH آب خام هیچگونه تأثیری بر روی کارایی عصاره دانه مورینگا اولیفرا ندارد. در صورتیکه کاهش pH باعث کاهش کارایی پلی آلومینیوم کلراید می گردد.