سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین بانژاد – عضو هیئت علمی گروه ابیاری ، دانشگاه بوعلی سینا
رضا پیرتاج همدانی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
نواب دانشی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
عادل قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

اهن ومنگنز به طور معمول درمنابع آب شرب وجود دارند و گاها ممکن است مقادیر آن ها از حدود مجاز برای آب های شرب فراتررود. بنابراین ابهای آلوده به این فلزات نیاز به تصفیه خواهند داشت. در این تحقیق حذف آهن و منگنز آب شرب از طریق فیلتر تند شنی بررسی شد. بدین ترتیب که حذف عوامل فوق در قالب طرح فاکتوریل کامل تصادفی انجام شد. عوامل مد نظر شامل روند اکسیداسیون آهن و منگنز در ۳ سطح (استفاده از پرمنگنات به عنوان اکسید کننده،استفاده از هوادهی برای اکسیداسیون و استفاده ترکیبی هوادهی و پرمنگنات پتاسیم) و عامل محیط فیلتر تند شنی در ۲ سطح (شن، شن و آنتراسیت) و عامل غلظت آهن یا منگنز در ۴ سطح (۰/۵، ۱، ۱/۵ و ۲ میلیگرم بر لیتر) بود. نتایج نشان داد که هر سه عامل یاد شده بر غلظت منگنز در خروجی فیلتر با اطمینان ۹۹% تاثیرگذار بودند. در حالی که عوامل روند اکسیداسیون و غلظت اهن تاثیر معنی داری را بر غلظت اهن خروجی از فیلتر در سطح اطمینان ۹۹% داشتند.