سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فواد سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، پردیس، دانشکده عمران، دانشگاه ت
امیرحسین اسدیانی یکتا – دانشجوی دکتری مهندسی عمران و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی – همدا

چکیده:

در این تحقیق قابلیت مدل های تطبیقی عصبی -فازی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان دبی رودخانه با یکدیگر مقایسه شده اند . با استفاده از اطلاعات دبی، بارش، ذوب برف و درجه حرارت مدل های مذکور، آموزش دیده و سپس مورد آزمایش قرار گرفتند . در این تحقیق به منظور تعیین بهترین ترکیب بین داده های دبی و دیگر پارامترهای هیدرولوژیکی جهت تخمین دبی، دو سناریو مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بهترین سناریو تعیین گردید . به منظور صحت سنجی و مقایسه کارایی سناریوها و روش های مختلف مورد استفاده در تحقیق برای تخمین میزان دبی با یکدیگر، از اطلاعات اندازه گیری شده حوضه آبریز زاینده رود و معیارهای ارزیابی خطا ازجمله MSE ، RMSE وMAE استفاده گردیده است . نتایج این تحقیق حاکی از دقت و برتری قابل ملاحظه مدل تطبیقی عصبی -فازی نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی می باشد