سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده لاله رضوی – دانش آموخته کارشناس ارشد، گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس،
روانبخش رئیسیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بخت
سیدحمیدرضا صادقی – مدیر گروه و استادیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی، دانش
سیدمحمود رضوی – دانشجوی مهندسی علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد

چکیده:

بررسی فرآیند فرسایش خاک و ارزیابی عوامل کنترل آن از مهمترین پیش نیاز های مدیریت صحیح منابع آب و خاک در حوزه های آبخیز است. در این راستا استان چهار محال و بختیاری با حجم بارش سالانه ۵/۱۱ میلیارد متر مکعب یکی از نواحی پر بارش کشور است. از این رو مطالعه منابع آب, فرسایش خاک, عوامل موثر بر آنها و همچنین پیامدهای مربوطه در این استان از اهمیت و حساسیت زیادی برخوردار است. تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان فرسایش خاک در کرتهای آزمایشی با دو کاربری دیمزار و مرتع فقیر با استفاده از باران ساز مصنوعی در فصل زمستان در حوزه گرگک واقع در استان چهار محال و بختیاری به اجرا در آمد. در این تحقیق مقدار روانآب و رسوب ناشی از شدیدترین بارانهای منطقه و با شدت ۳۴ میلی متر در ساعت در کرتهای آزمایشی در فواصل زمانی ۵ دقیقه در ظروف مخصوص جمع آوری و حجم و وزن هر کدام اندازه گیری گردید. نتایج به دست آمده از آزمون آنالیز واریانس نشان داد که میزان رواناب و رسوب در فصل زمستان در اراضی دیمزار در سطح احتمال ۱ درصد بـیشتر از اراضی مرتعی بوده است.