سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا اندوز – کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
حسن حمیدپور – دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی

چکیده:

رضایت از زندگی زناشویی با رضایت جنسی ارتباط نزدیک دارد یکی از عوامل مؤثر بر رضایت جنسی زوجین، نوع باورهای آنها درخصوص این مسأله است. هدف مطالعه حاضر بررسی کمال گرایی در زنان ومردان بود که بدین منظور تعداد ۵۰ زوج ( ۱۰۰ نفر) برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه باور ارتباطی استفاده شد. این پرسشنامه دارای پنج خرده مقیاس است که در پژوهش حاضر تنها از اطلاعات مربوط به خرده مقیاس کمال گرایی جنسی استفاده شد. نتایج پژوهش با استفاده از آزمون t , ضریب همبستگی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین کمال گرایی جنسی زنان با مردان تفاوت معناداری وجود ندارد و همچنین بین سن مردان و زنان با کمال گرایی جنسی رابطه ای وجود ندارد. تبیین نتایج در قسمت بحث آمده است