سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کیوان فتوحی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی
عادل پدرام – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی
عبدالمجید خورشید – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی
معروف خلیلی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی

چکیده:

کشت چغندر قند نسبت به بسیاری از نباتات زراعی در اراضی شور به واسطه تحمل در برابر شوری ارج حیت دارد . ولی به واسطه حساسیت چغندر قند در مرحله جوانه زنی و استقرار ، حصول تعداد بوته مناسب با مشکل روبرو می باشد. در استان آذربایجان غربی اراضی با شوری ثانویه در سطح وسیعی وجود دارد که پتانسیل عملکرد را به شدت کاهش می دهد. این آزمایش جهت ارزیابی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام اصلاح شده و برخی ارقام چغندر قند متحمل به شوری تحت دو شرایط تنش و بدون تنش شوری خاک با تنش حدود ۹ میلی موس بر سانتی متر در سال ۱۳۸۶ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ایستگاه کشاورزی میاندوآب اجرا شد . نتایج نشان داد که بین ارقام از نظر عملکرد ریشه اختلاف معنی دار وجود دارد . شوری ۹ دسی زیمنس بر متر باعث کاهش ۴۱ ٪ عملکرد ریشه شد . ولی این روند در بین ارقام مورد بررسی متفاوت بود . از نظر غلظت پتاسیم، سدیم و نیتروژن مضره، در شرایط بدون تنش شوری اختلاف معنی دار بین ارقام مشاهده نگردید ولی تاثیر شوری غلظت نیتروژن مضره در بین ارقام مورد بررسی تفاوت معنی داری داشت . ولی برای پتاسیم و سدیم در بین ارقام اختلاف معنی دار مشاهده نگردید . میزان ناخالصی در چغندر قند تحت شرایط تنش شوری خاک افزایش نشان داد . بیشترین عملکرد قند خالص در شرایط شور با ۷/۲۱ تن در هکتار مربوط به رقم شماره یک بود.