سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیلی صفائی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
حسین زینلی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
محمد مهدی برازنده – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

به منظور مقایسه کمی و کیفی اسانس بذور رازیانه توده همدان و رقم ۸۲۰۰۶۵-P11 آزمایشی طی سال های ۱۳۸۲-۱۳۸۳ در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه اصفهان اجرا شد و در آن بذور هر دو ژنوتیپ در اواسط مرداد ماه و قبل از رسیدگی کامل (هنگامی که بذور به حد کافی سفت شده و به رنگ خاکستری مایل به سبز در آمدند ) جمع آوری گردید و پس از خشک شدن به روش تقطیر با آب، اسانس گیری انجام شد. عملکرد اسانس در توده همدان برابر ۱/۸% (بر اساس وزن بذر خشک) و برای رقم ۸۲۰۰۶۵-P11 برابر ۶/۴% بود . شناسائی اجزا موجود در اسانس به کمک شاخص های بازداری آن ها در گاز کروماتوگرافی و مقایسه آن ها با مقادیری که در منابع مختلف برای هر ترکیب منتشر شده تعیین گردید . در میان ١٦ ترکیب شناسائی شده در این دو اسانس که مجموعا ۹۷/۶% از وزن اسانس توده همدان و ۹۹/۶% از وزن اسانس رقم ۸۲۰۰۶۵-P11 را تشکیل می دادند به ترتیب در : اسانس همدان : anethole و (E) (66/9%)، و fenchone و α (۱۱/۵%) و limonene (9/4%) و methyl chavicol (3/5%) و در اسانس رقم ۸۲۰۰۶۵-P11: ا fenchone و α (۳۷/۸%) و anethole و (E) (32/3%)، و α-pinene (9/5%) و limonene (6/4%) و myrecene (3/4%) و methyl chavicol (3%) بیشترین درصد اسانس را تشکیل دادند.