سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هادی خزاعی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علیرضا سبحانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علی کاخکی – محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
بهروز وفایی – محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

به منظور تعیین مناسب ترین زمان برداشت گوجه فرنگی جهت استحصال بذر با حداکثر کیفیت یک طرح اسپلیت پلات در زمان در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی به اجرا در آمد. در کرتهای اصلی شش رقم گوجه فرنگی شامل موبیل، پتوارلی CH، جینا VF، ارلی اوربانا، کال جی وکارون و در کرتهای فرعی زمان برداشت شامل پنج چین از دهم مرداد ماه به فواصل پاتزده روز بررسی شد. صفات مورد اندازه گیری شامل وزن هکتولیتر بذر، درصد بذر یکنواخت و نیز درصد و سرعت جوانه زنی بذور بود. تجزیه داده ها نشان داد بذر ارقام گوجه فرنگی از نظر وزن هکتولیتر، درصد و سرعت جوانه زنی تفاوت معنی داری داشتند ولی از نظر درصد یکنواختی فاقد تفاوت معنی دار بودند. بین چین های آزمایش در همه صفات تفاوت معنی دار مشاهده شد. اثر متقابل بجز درصد بذر یکنواخت برای مابقی صفات دارای تفاوت معنی دار بود. در مقایسه میانگین ارقام بیشترین وزن هکتولیتر بذر مربوط به ارلی اوربانا و کمترین آن مربوط به موبیل، بیشترین قوه نامیه و سرعت جوانه زنی مربوط به کال جی و کمترین آن مربوط به کارون بود. در مقایسه میانگین چین ها بیشترین وزن هکتولیتر در سومین و کمترین آن در اولین چین، بیشترین درصد بذر یکنواخت در دومین و کمترین آن در چین پنجم، بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی در چهارمین و کمترین آنها در چین اول مشاهده شد. در مجموع بهترین کیفیت بذر گوجه فرنگی از محصول برداشت شده در شهریور ماه حاصل میشود.