سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحیده عبداللهی – گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
قاسمعلی دیانتی تیلکی – گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
جلیل فرزادمهر – گروه مرتعداری، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، ایران

چکیده:

ظرفیت چرایی مراتع، یکی از مهمترین اطلاعات مورد نیاز برای اعمال تعادل دام در مرتع م یباشد و دراستفاده چرایی از مراتع، مدیریتی موفق است که بتواند ظرفیت چرایی را ثابت و پایدار نگه دارد. یکی از فاکتور های مهم علوفه که آگاهی از آن در تعیین ظرفیت چرایی مراتع، لازم و ضروری م یباشد، کیفیت علوفه مراتع است با توجه به اهمیت تعیین کیفیت علوفه، تحقیقاتی که در ایران در این زمینه صورت گرفته محدود می باشد، بدین جهت ارزش غذایی سه گونه از گیاهان مرتعی بیرجند در استان خراسان جنوبی در مرحله رشد رویشی بررسی شد. گونه ها شاملHamada ، Seidlitzia rosmarinus Pteropyrum aucheri ، salicorniaبودند. نمونه برداری به روش تصادفی از گونه های مورد نظر صورتگرفت. نمونه های گرد آوری شده پس از خشک شدن با روش های آزمایشگاهی مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت، مقدار پروتئین خام، فیبر خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی عاری از همی سلولز و قابلیت هضم مواد خشک اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSSآنالیز شدند. نتایج نشان داد بین مقادیر پروتئین خام ، فیبر خام ، دیواره سلولی عاری از همی سلولز و مقادیر دیواره سلولی گونه ها به احتمال ۹۹ % و بین مقادیر قابلیت هضم مواد خشک گونه ها در سطح ۹۵ % اختلاف معنی دار آماری وجود دارد. در کل نتایج بیان کرد در بین این سه گونهPteropyrum و Seidlitzia به ترتیب بالاترین و پایین ترین کیفیت را دارا می باشند