سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بنفشه نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سازه های آبی
غلامعباس بارانی – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مطالعه بااستفاده از روش الگوریتم ژنتیک یک سیستم دو مخزنه فرضی مورد ارزیابی قرار گرفته و در چهار مورد اجزای مختلف آن هدف بهینه سازی قرار گرفتند:مورد ۱:با ثابت نگه داشتن مقادیر فرضی ظرفیت مخازن و نیازهای قابل تامین آنهاتنها قوانین عملی حد واسط دو سد بهینه میشوند.مورد ۲:با ثابت نگه داشتن مقدار عددی نیازهای قابل تامین ، مقادیرظرفیت مخازن و قوانین عملی حد واسط دو سدمورد بهینه سازی قرار می گیرند.مورد ۳: مقادیر فرضی ظرفیت مخازن ثابت در نظر گرفته می شوند و نیازهای قابل تامین و قوانین عملی حد واسط دو سد بهینه میگردند.مورد ۴:همهمقادیر فرضی ظرفیت مخازن و نیازهای قابل تامین و قوانین عملی حد واسط دو سد هدف بهینه سازی واقع می شوند.سد اول به منظور ذخیره و تامین آب آبیاری و سد دوم جهت تامین نیازهای سکونی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. محدوده تغییرات حجم هریک از مخازن تعیین شده و با توجه به روش کار که الگوریتم ژنتیک می باشدو باانتخاب تصادفی نمونه ها ،رمزگذاری،سنجش صلاحیتها،رمزگشایی، پیوند و جهش و نیز تعیین توابع پنالتی متناسب با شرایط محیطی مساله ، تابع هدف در هر مورد ، بهینه می گردد. با بررسی نمودارها و جداول حاصل از آنالیز نتایج به دست امده پس از بهینه سازی در هر مورد ،،میزان نزدیکی به تابع هدف برای موارد ذکر شده به ترتیب ۹۸,۲ %و% ۹۸,۵ و% ۹۹,۱ ونهایتا در مورد ۴، ۶ ، ۹۹ درصد ارزیابی گردید