سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهار فیروزآبادی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمدرضا موسوی حکمتی – دانشجوی دکتری و مربی، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
منوچهر راد – استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله، گسترش عرضی جریان چگال حاوی ذرات در حالت سه بعدی، مغـشوش و دایـم بـه صـورت تجربـ ی بررسی شده و ضمن مقایسه با حالت غیر دایم متناظر با آن، مدلی تئور ی برای گسترش عرض ی دایم جریان بـه دسـت آمده است . عرض جر یان ، b ، و موقعیت نسبی مکان انـدازه گیـری آن ، x ، نـسبت بـه مقیـاس طـول ی شـناور ی اولِیـه ؟؟؟بدون بعد شده اند . این پارامتر از تحلیل ابعادی جریان چگال بـه دسـت آمـده و نمایانگر تـشابهدینامیک جریان است . درحالت غیر دائم، b ، ماکزیمم عرض جریان و ، x ، موقعیت نوک دماغه پیشانی نـسبت بـه ورودی
جریان چگال می باشد . نتایج گسترش عرض ی دایم نشان م ی دهد که در منحنی های عرض بدون بع د بـر حـسب طـولبدون بعد دو ناحیهx / lo<3.0 ) R1 و ) x / lo>3.0 ) R2) قابل تشخیص است . این امر حاکی از آن است کـه در این دو ناحیه، مقدار و نوع نیروهای ی که با هم در تعادل هستند متفاوتند . در نتیجه مقیاس طولی شناوری اولیـه یـک کمیت تشابه است که می تواند دینامیک جریان را به خوبی نشان دهد . در ناحیه R1 نرخ رشد عرض جریـان کمتـر از ناحیه R2 می باشد . بطوریکه نتایج نشان می دهد با تقریب نسبتاً خوبی می توان گفت که درمحدوده آزمایشات حاضر،نرخ رشد عرضی جریان در ناحیه R1 و R2 درحالت دایم و غیر دایم به ترتیب، متناسب با x(0.25) و x(1.2) مـی باشد .