سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
نویدرضا جلالیان – کارشناس ارشد عمران-سازه
آرمین عظیمی نژاد – دکتری عمران-زلزله، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
سیستم دیوار برشی فولادی یکی از سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی می باشد که به دلیل رفتار لرزه ای بهتر نسبت به سایر سیستم ها مورد توجه قرار گرفته است.در این مقاله پس از صحت سنجی یک نمونه آزمایشگاهی با مدل المان محدود به مقایسه گسیختگی وپارامترهای لرزه ای سیستم دیوار برشی فولادی تقویت شده با تیر میانی و سیستم دیوار برشی فولادی ساده تحت بارگذاری چرخه ای در نرم افزار المان محدودAbaqusپرداخته شده است. هدف از این مطالعه بدست آوردن میزان حداکثر جابجایی نمونه های مورد بررسی با توجه به گسیختگی مدل ها و مقایسه پارامترهای لرزه ای از قبیل اتلاف انرژی، مقاومت ،سختی اولیه، شکل پذیری و ضریب رفتار نمونه هابا استفاده از منحنی هیسترزیس آنها است. نتایج بدست آمده حاکی از کاهش میزان حداکثر جابجایی پانل های برشی تقویت شده نسبت به پانل برشی ساده در لحظه گسیختگی نمونه ها، کاهش ناچیز شکل پذیری و ضریب رفتار، افزایش میزان اتلاف انرژی، سختی اولیه و مقاومت نهایی سیستم دیوار برشی فولادی تقویت شده نسبت به سیستم دیوار برشی فولادی ساده بوده است.