سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

هومن حاجی سیدجوادی – دستیار طب اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
حسین سعیدی – عضوء هیئت علمی و فلوشیپ طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران
علی بیداری – عضوء هیئت علمی و فلوشیپ طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

پیش زمینه:
برقراری یک راه هوایی مطمئن از اولین و مهمترین اولویت های یک متخصص اورژانس است. در اورژانس اکثر انتوباسیون ها در زمره انتوباسیون مشکل قرار می کیرد. زیرا بر خلاف اتاق های جراحی بدون آمادگی کاملو بررسی قبلی آغاز می شود با توجه به امر فوق در نظر داشتن یک روش مطمئن و کارامد برای شرایطی که تلاش های استاندارد اولهی ناکام می شود الزامی است . یکی از روش های نوین لوله گذاریداخل نای استفاده از ویدئو لارنکوسکوپ (glide scope) است. با توجه به نو بودن این تکنیک و عدم آشنایی قبلی با این دستگاه بر آن شدیم قلبیت دستگاه گوارش را توسط رزیدنت های اورژانس جهت انجام انتوباسیون در مقایسه با لارنگوسکوپ مک اینتاش مورد بررسی قرار دهیم.
روش تحقیق:
نوع مطالعه به صورت interventional است و توسط ۲۴ نفر از رزیدنت های اورژانس که دوره بیهوشی را طی کردهبودند. بر وری مانکن انتوباسیون انجام گرفت. مدت زمان انجام انتوباسیون با استفاده از گلادیوسکوپ یا لارنگوسکوپ مک اینتاش سایز ۴ ثبت شده و سپس با بستن کلار گردنی برای مانکن وایجاد شرایط neck stiffness مجددا پروسه فوق تکرار شده است و زمان انجام هر روش و تعداد انتوباسیون ناموفق برای هر رزیدنت ثبت گردید.
نتایج:
میانگین زمان انتوباسیون عادی با گلایدوسکوپ ۱۲،۹۹ ثانیه CI 95%:10.31-15.66و با رنگوسکوپ ۸،۸۱ ثانیه (CI 95%:6.91-10.71) و با p:0.002 تفاوت معنی داری دارد.متوسط زمان انتوباسیون مشکل باگلایدوسکوپ ۱۵،۶۰ ثانیه (CI 95% :11.97-19.20) و با لارنگوسکوپ ۱۲،۶۳ ثانیه (CI 95%:10.13-15.1)با P:0.346و فاقد تفاوت معنی دار است. تعداد خطا در انتوباسیون آسان با لارنگوسکوپ ۱ مورد و با گلایدوسکوپ ۲ مورد می باشد. حال آنکه تعداد خطا در انتوباسیون مشکل با لارنگوسکوپ ۵ مورد و با گلایدوسکوپ ۷ مورد بوده است. با این حال این تفاوت معنی دار نمی باشد.(P:0.659) .
بحث:
با توجه به یافته های این مطالعه به نظر می رسد استفاده از گلایدوسکوپ در بیماران فاقد مشکل انتوباسیون باعث افزایش زمان انتوباسیون می گردد و در بیمارن دارای مشکل در بهترین شرایط نیز ارجعیتی بر لارنگوسکوپ ندارد همچنان که در اکثر مطالعات انجام شده در سایر نقاط دنیا نیز برتری برای گلایدوسکوپ گزارش نشده است. این امر می تواند تا حدودی به دلیل عدم وجود تجربه و مهارت کافی برای انجام انتوباسیون با گلایدوسکوپ باشد هر چند شرایط حال حاضر در اکثر قریب به اتفاق اورژانس های ایران به همین شکل است. لذا توصیه می شود با توجه به آسان بودن آموزش با گلایدوسکوپ و نیاز به وجود روش جایگزین در موارد شکست انتوباسیون با لارنگوسکوپ این روش بیشتر مورد تمرین قرار گیرد گرچه در شرایط عادی همچنین لارنگوسکوپ مک اینتاش ارجح است.