سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی امینی نسب – عضو هیات علمی گروه محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مناب
مریم قهرمان پوری – دانش آموخته گروه محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده منابع ط

چکیده:

دریاچه های پریشان، بختگان و مهارلو از جمله مناطق مستعد با قابلیت های مهم و با ارزش استان فارس به شمار می آیند. پرندگانی زیادی از این زیستگاه ها به مکانی برای زمستان گذرانی، تخم گذاری، جوجه آوری و استراحت و . . . استفاده می کنند، لذا بررسی تراکم خانواده های مختلف پرندگان در یک زیستگاه می تواند بیانگر مطلوب بودن یا نامطلوب بودن آن زیستگاه از نظر نوع فعالیت های مدیریتی باشد. برای این مطالعه داده های مربوط به سال های ۲۰۰۷-۲۰۰۵ جمع آوری شدند. سپس با تجزیه وتحلیل بر روی این داده ها و آمارها روند تغییرات جمعیتی و تعداد گونه های پرندگان آبزی و کنار آبزی زمستان گذران در این دریاچه ها تعیین گردید، نتایج نشان داد که: در سال ۲۰۰۵ در دریاچه پریشان گونه چوب پا ( ۴۳ %)، در سال ۲۰۰۶ و۲۰۰۷چنگر معمولی ۴۵/۴۰% و و ۵۹ %)، در دریاچه بختگان در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ فلامینگوی بزرگ ،%۸۶ ،%۵۹ ۹۹% )، در دریاچه مهارلو در سال ۲۰۰۵ انواع اردکها ۴۲/۱۰% درسال ۲۰۰۶ خوتکا ۳۸/۳۰% در سال ۲۰۰۷ تنجه ۵۴/۶۰% گونه غالب را تشکیل دادند.