سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم مکی زاده تفتی – عضو هیئت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، تهران
رضا توکل افشاری – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
ناصر مجنون حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
حسنعلی نقدی بادی – عضو هیئت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، تهران

چکیده:

با توجه به اهمیت دارویی گیاه گاوزبان و وفور منابع آب و خاک شور در کشور، این تحقیق با هدف بررسی میزان جذب یون های خاک توسط گیاه گاوزبان Borago officinalis L. به صورت گلخانه ای اجرا شد . تیمارهای آزمایش شامل زمان نمونه برداری از خاک ( قبل و بعد از کشت گیاه گاوزبان ) بود . پارامترهای اندازه گیری شده شامل مقادیر یون های سدیم، کلر، کلسیم، پتاسیم و منیزیم درخاک قبل و بعد از کشت گیاه گاوزبان بود . نتایج حاکی از کاهش معنی دار سدیم و کلر موجود در خاک بعد از کشت گیاه گاوزبان می باشد، به طوری که میزان سدیم موجود در خاک از ۱۴/۱ میلی اکی والانت در لیتر قبل از کشت به ۷/۸۳ میلی اکی والانت در لیتر بعد ازکشت و میزان کلر موجود در خاک از ۲۳/۵ میلی اکی والانت در لیتر قبل از کشت به ۱۴/۳۶ میلی اکی والانت در لیتر بعد از کشت کاهش می یابد . هم چنین نتایج حاکی از کاهش معنی داری در میزان کلسیم، پتاسیم و منیزیم موجود در خاک بعد از کشت می باشد . به طور کلی با توجه به این که یون های سدیم، کلر، کلسیم، پتاسیم و منیزیم از اصلی ترین یون های ایجادکننده شوری می باشند و بعد از کشت گیاه گاوزبان مقادیر آن ها در خاک کاهش چشم گیری می یابد، می توان گفت این گیاه قادر به جذب این یون ها از خاک می باشد