سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی زنوزی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تربیت مدرس ایران
برات قبادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشجوی کارشناسی دانشگاه تربیت مدرس ایران

چکیده:

در دنیای امروز سوخت بیـودیزل بـه علـت تجدیـد پـذیری و خاصیت آلایندگی کمتر، بـه عنـوان مناسـب تـرین جـایگزین سوخت دیزل شناخته شده است . کشورهای زیادی برای فـرار از بحران کاهش منابع سوخت های فسیلی و آلودگی ناشـی از کاربرد این سوخت ها، مبادرت به تول ید بیودیزل از روغن هـای گیاهی و چربی های حیـوانی کـرده انـد . مـواد اولیــه ی مـورد استفاده برای تولید بیـودیزل در کشور هـای مختلـف متفـاوت است . بیـودیزل تولیــد شـده از روغـن هـای گونـاگون دارای خواص متفاوتی می باشد . در این تحقیق ابتدا سوخت بیودیزل با استفاده از واکنش تـ رانساستریفیکاسـیون از چهـار روغـن : سویا، کلزا، آفتابگردان و ذرت تولید شـد . سـپس، مشخصـات مهم سوختهای تولیـد شـده انـدازه گیــری گردیـد . نقطـه ی اشتعال بیودیزل حاصل از روغن سـویا، کلـزا، آفتابــگردان و ذرت بــــه ترتیــــب ۱۷۴°C ، ۱۸۰ ، ۱۷۴ ، ۱۷۶ ، گرانــــروی سینماتیک ۴/۱۲ mm 2 /s ، ۴/۳۸ ، ۳/۹۴ ، ۴/۰۱ ، نقطهی ریزش ۰-۴و ۸- و ۷- و ۴ درجه سانتی گراد گرانوی سینماتیک،۰/۰۱۶ ، ۰/۰۲۲ ، ۰/۰۱۴ ، میزان آب و رسـوبات ۰/۰۴ % vol. ، ۰/۰۵ ، ۰/۰۶ ، ۰/۰۵ محاسبه گردید . خوردگی مس برای همـه ی نمونهها ۱a و رنگ همه ی بیودیزلهـا بـه جـز سـویا، L 0/5 و رنگ بیودیزل سویا L1 بدست آمد . مطابقـت هـر چهـار نـوع سوخت با استاندارد ASTM D6751 به اثبات رسـید و نتـایج بدست آمده مورد مقایسه قرار گرفت . در بین این سوخت هـا، بیودیزل تولید شده از روغن کلزا، با توجه به شـرایط مسـاعد کشور ایران برای تولید این محصول و نیز وجود گونههای غیر خوراکی دارای درصد روغن بالا و مقرون به صرفه بـودن آن، به عنوان بهترین سوخت جایگزین سـوخت دیـزل انتخـاب و توصیه گردید