سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امیر بخت یاوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه تربیت مدرس
سیدحسام الدین ذگردی – دانشیار مهندسی صنایع – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این مقاله به مقایسه و بررسی مدل کیفیت اروپائی (EFQM) و کارت های امتیازی متوازن (bsc) پرداخته است که پس از بررسی و مقایسه ی توانایی ها و ضعف های هر یک، از دو منظر تعالی سازمانی و اندازه گیری عملکرد با توجه به ادبیات موضوع به این نتیجه می رسد که دو مدل زمینه های مساعدی برای همکاری دارند . در انجام این مقایسه و بررسی در قسمت اول از چارچوب کانجی که جهت مقایسه ی مدلهای تعالی سازمان ارائه شده است،استفاده می شود این چارچوب در پیچیدگی مدل، انعطاف، هزینه، اعتبار، قابلیت اعتماد، پوشش دادن تمام ذینفعان، پوشش دادن اصول TQM ، فرآیندگرایی، الگوسنجی و روندها به بررسی دو مدل می پردازد . در قسمت بعد به نقد و بررسی این دو مدل در برابر پنج سؤال مطرح شده توسط اوتلی می پردازیم، این چارچوب به این دو مدل به دید سیستم های کنترل مدیریت نگاه می کند و در پنج مورد یعنی اهداف , استراتژی ها و برنامه ها , تنظیم اهداف کمی , ساختار پاداش دهی وحلقه بازخور اطلاعات دو مدل را مورد
بررسی و مقایسه قرار می دهد . نتایج این آنالیز نشان می دهد علی رغم اینکه این دو روش به نظر متفاوت می آیند از مفاهیم مشترکی برخوردارند . در نهایت می توان گفت پیاده سازی همزمان این دو روش در سازمانها میتواند مفید واقع گردد .