*مقالات ترویجی

مقالات ترویجی مقالاتی هستند که از تلفیق و ترکیب اطلاعات ارائه شده در مقالات علمی توسط متخصصین رشته خاص آماده میشود و به روشن شدن زوایای مسئله خاص کمک می کند. این مقالات ارزش و اعتبار پژوهشی ندارند و برخی از مجلات آنها را چاپ میکنند. گروهی مقالات ترویجی را در دسته مقالات مروری میدانند و گروهی آن را در دسته جداگانه طبقه بندی .می کنند

* نامه های سردبیر

اکثر مجلات مقالاتی تحت عنوان نامه هایی برای سردبیر چاپ می کنند. نامه ها ممکن است شامل نظریاتی در مورد مقالات موجود در مجله یا بحثهای عمومی در مورد تحقیقات مورد علاقه یک مجله خاص باشد. این مقالات به یک صفحه چاپ شده محدود می شود و معمولاً بعد از یک بررسی دقیق و موافقت و تصویب سردبیر در مجله چاپ می شوند. اگر نامه در مورد یک مقاله چاپ شده بحث کند نویسنده مقاله مورد نقد جهت پاسخگویی به نظریات ارائه شده دعوت خواهد شد. معمولاًدر صورت دریافت پاسخ از نویسنده مقاله نقد شده، پاسخ به صورت اختصاصی و در ستون نامه به سردبیر چاپ می شود. . مقالات علمی پژوهشی (اصیل و بدیع) . مقالههای مربوط به پژوهش های بدیع دقیق ترین وسیله برای انتقال اطلاعات علمی هستند که ممکن است از نوع بنیادی یا کاربردی باشند. این مقالات از یک پروژه تحقیقاتی استخراج و دارای نوآوری علمی است که به تولید علمی منجر می شود. مقاله بنیادی مقالهای است که در توسعه دانش زوایای آن را در یک فصل ارائه نمود، به عنوان مثال تنها توضیح در مورد جزئیات آمادهسازی و رسم شکل ها و نمودارها یا جداول برای پذیرش و چاپ در مجلات ادواری علمی خود نیاز به یک فصل مستقل دارد. کتاب چگونه مقاله را بنویسیم و چاپ نمائیم ” تألیف رابرت. ای. دی می تواند در این مورد منبع خوب و کاملی باشد.

شیوہ نگارشی مقالات علمی معیارهای یک مقاله علمی پژوهشی به منظور انتشار مقاله در مجلات ادواری که مقالات آنها قبل از چاپ داوری میشوند، لازم است مقاله ارائه شده دارای معیارهایی باشد.