سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیدرضا خداشناس – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل در مهندسی رودخانه طراحی مقط ع پایدار می باشد . مدلهای مختلفی برای ایـن منظور توسعه داده شده است . در این مقاله ۸ مدل مختلف با یکدیگر مقایسه می شوند . یک مدل جدیـد نیز توسعه داده شده است که در آن تغییر شکل مقطع عرضی در زمانهای مختلف شبیه سازی می شـود . در شرایط پایدار و یکنواخت و در صورت عدم وجود عوامل خارجی هر مقطع دلخواه بسمت یـک مقطـع پایدار حرکت می کند . مقطع عرضی پایدار نهایی محاسبه شده بوسیله مدل جدید بـا دیگـر روشـهای متداول و همچنین با داده های آزمایشگاهی مقایسه شد . مجموعا ۳۴ سـری داده در دو سـری آزمـایش استفاده شد . روش جدید انطباق خوبی با مقادیر تئوری و آزمایشگاهی دارد .