سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامعلی نژادحاجعلی ایرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده
احمد عبدالله زاده بارفروش – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اط
علی محدث خراسانی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

چکیده:

یکی از مهمترین مراحل در چرخه توسعه سیستم های نر م افزاری، ارائه معماری برای نر مافزار م یباشد. پیش نیاز اینکار، درک معماری است. مهمترین گام در درک و شناخت معماری، درک تعریف آن م یباشد. برای معماری نرم افزار تاکنون بیش از ۱۵۰ تعریف معتبر از افراد و گروههای مختلف ارائه شده اس ت. درنتیجه برای شناخت آن، نیاز به مقایسه تعاریف موجود داری م. در این مقاله مقایس های بر تعاریف م عماری نر م افزار بر اساس تحلی ل اجزاء بکار رفته در آنها، ارائه شده است. در راستای این هدف، ابتدا تعاریف جم عآوری شده و بعد از تحلیل، به اجزاء تشکیل دهنده شکسته شده و در یک جدول نمایش داده شد هاند. سپس برای مقایسه تعاریف، پارامترهایی از جدول مورد نظر انتخاب و در گروههایی طبق ه بندی شد هاند. سپس برای هر یک از گروهها، تک تک پارامترها، تعریف و در گروه خود با پارامترهای دیگر مقایسه شده اند. درنهایت برای هر یک فرامدلی ارائه شده است.
هدف این مقاله پذیرش یا رد تعاری فی خاص نیس ت، بلکه هدف آن مقایسه تعاریف و اجزاء آنها می باشد تا زمینه ای فراهم شود که بتوان تعریفی مناسب یا شاید مناس ب تر برای معماری نرم افزار ارائه شود. این مقاله با توجه به بررسی انواع تعاریف و اجزاء آنها، می تواند بعنوان مرجعی برای تعاریف معماری نر مافزار و اجزاء آن تعاریف باشد.