سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد نیکنام – عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان رسا – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
حامد کتانچی – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

مقاله حاضر و تحقیقات انجام شده به منظور بررسی تاثیر مقدار میکروسیلیس در بخش خمیر سیمان می باشد . با توجه به تاثیر میکروسیلیس در دو بخش خمیر سیمان و ناحیه انتقالی در بتن، در تحقیق حاضر از بتن بدون سنگدانه استفاده شده تا تاثیر میکروسیلیس مستقیماً بر روی بخش خمیر سیمانی بتن بررسی گردد . به این جهت یک سری آزمایشاتی با روند ساخت وعمل آوری و شرایط مشابه ترتیب داده شد .تعداد ۳۶ طرح اختلاط بانسبت آب به مواد سیمانی۵/۰تا ۶۵/۰و نسبت میکرو سیلیس به مواد سیمانی ۰۶/۰ تا۳۸/۰ ساخته شد . روند ساخت به این صورت بود که تمام پارامترها ثابت نگهداشته شد و مقدار نسبت میکرو سیلیس به مواد سیمانی تغییر کرد.نمونه ها پس از عمل آوری کنترل شده تحت آزمایش مقاومت فشاری قرارگرفتکه برای هر طرح ۶ نمونه آزمایش شد و میانگین آنها ثبت شد . پس از بررسی انجام شده مقدار بهینه برای میکروسیلیس در این بخش بتن ، برای پارامترهای مقاومت فشاری و چگالی بدست آمد . از بررسی نمودارها ، نتایج و مقایسه آنها با تحقیقات سایرمحققین نتایج جالب و قابل توجهی حاصل گردید.نتایج نشانگر آن بود که مقدار بهینه میکرو سیلیس جایگزین سیمان ، به نسبت آب به مواد سیمانی طرح بستگی دارد. تاثیر فیزیکی و شیمیا یی میکروسیلیس بر روی پارامترهای مذکور و بنابراین مقدار بهینه ۲۶/۰ تا ۳۴/۰ نسبت میکرو سیلیس به مواد سیمانی برای بیشترین مقاومت فشاری و ۱۰/۰تا ۱۸/۰ سبتمیکرو سیلیس به مواد سیمانی برای چگالی مشاهده شد.